Yelv.

Yelverton's Reports.
Legal Abbreviations Glossary:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ