Ingr. on Insolv.

Ingraham on Insolvency.
Legal Abbreviations Glossary:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ