Chit. on Bills.

Chitty on Bills.
Legal Abbreviations Glossary:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ