Brayt. R.

Brayton's Reports.
Legal Abbreviations Glossary:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ